صفحه اصلی | پیام سلامت | اقتصادی | فرهنگی | اجتماعی | ورزشی | تماس با ما
 

دفتر ثبت مشخصات و رکوردگیری چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه ، 10 شهریور 1389 ، 19:47

واحد ثبت مشخصات و ركورد گيري
هدف از ثبت مشخصات انتقال يافته ها به نسل آينده و نتيجه گيري از آن می باشد بطوری که انسان های عصر حجر برای ياداشت تجربيات زندگی خود، عکس شکارها و روش شکار خود را بر روی ديوار غار ها کشيده، اين منش با رشد جامعه ها و پيشرفت هر روزه، رو به بهبودی گذاشت به نحوی که بر روی کاغذ و به صورت گزارش در آمد. اما با وسيع شدن جامعه ها و متعاقباً رشد حجم اطلاعات و همچنين نياز به نتيجه گيری برای بررسی گذشته و پيش بيني آينده عامل اصلی گرايش انسان به تکنولوژی برتر شد .
اطلاعات مورد نياز ثبت نوين  منظور يک سری اطلاعات می باشد که با يکديگر ارتباط دارند. برای مثال اطلاعات مربوط به يک گاو از جمله خشکی گاو، زايش گاو و.......که به طور کاملاً مستقيم با گاو در ارتباط است اما اطلاعات جانبی آن که بسته به اين آيتم ها می باشند. از جمله اطلاعات جانبی: مقدار توليد شير گله، روز های باز و... می باشند.پس در ثبت مشخصات نوين سعی در ثبت تمام وقايع صورت گرفته در دامداری می باشد.
بعد از مشخص کردن يا شناسايی دام نياز به ثبت اطلاعات بود که در گذشته به‌صورت ذهنی انجام می‌گرفت اين روش به دليل کمی دقت و... کنار گذاشته شد و روش هاي جديدتري جايگزين گرديد.
در روش دوم اطلاعات حفظ و يا به خاطر سپرده نمی‌شد بلكه در هنگام زايمان گاو ، شماره گوساله، ساعت تولد، وزن گوساله و... بر روی کاغذ ثبت می‌شد در اين روش اطلاعات به‌صورت ناقص و پراكنده جمع‌آوری می‌ گشت بعد از گذشت مدتی به‌صورت دفتر درآمد و اطلاعات در دفتر ثبت و ضبط می گشت . عيب بزرگ اين روش پراکنده بودن اطلاعات بود

ثبت مشخصات به روش فرم(كارت)

در اين روش از فرم هاي مخصوص جهت تلقيح دام، زايمان، ركورد گيري شير و كليه اطلاعات گاو استفاده مي شود بطور مثال فرم مخصوص حذف گاو، در اين فرم اطلاعاتي درباره شماره ثبت، تاريخ تولد، تاريخ حذف، علت حذف و..... وجود دارد. ولي با گذشت زمان و افزايش تعداد دام كمبود هايي از لحاظ مديريتي مشاهده مي گشت. به اين ترتيب اطلاعات هر گاو به صورت انفرادي در يك شناسنامه و با افزايش سن دام، براي آن دام كارت تهيه مي شد. در كار ت گاو تمام اطلاعات از جمله شماره گل، شماره ثبت، خط خوني پدر و مادر، تمامي زايش ها، تمامي واكسن هاي تزريق شده، علت حذف، تاريخ زايمان، وقايعي همچون مامايي، ركورد گيري شير و بطور كلي تمام اطلاعاتي كه براي مديريت بهتر گله ها مورد استفاده قرار مي گيرد. ولي به دليل گزارش گيري صحيح و بر نامه ريزي براي آينده تابلوي مامايي به كمك دفتر هاي ثبت آمد و تا حدودي مشكل گزارش گيري را حل نموده، اما با افزايش حجم اطلاعات در گاوداري هاي بزرگ اين تابلوها نا كارآمد بودند.


ثبت مشخصات به روش تابلو مامايي

يكي از متداول ترين روشهاي ثبت وقايع مامايي گاو، در گاوداري ها استفاده از تابلوي مامايي است اين تابلوها قابليت هاي زيادي دارند از جمله پيش بيني زايمان ها، فحلي ها، خشكي گاو، تست هاي رحمي و.... اين تابلو ها دو نوع مي باشند. نوع اول صفحه ثابت، عقربه متحرك. در اين نوع تابلوها وقتي گاو وارد تابلو مي شود بسته به سيكلي كه گاو در آن قرار دارد جايش مشخص شده به فرض مثال يك گاو تازه زا عقربه روز شمار، روي هر روز كه باشد شماره گاو نصب مي شود(در صورتي كه همان روز زايمان كرده باشد) بعد از گذشت حدوداً 60 روز عقربه زمان احتمال فحلي گاو را نشان مي دهد(عقربه مخصوص فحلي) اگر گاو فحل باشد تلقيح مي شود. شماره گاو بر داشته شده و روبروي عقربه جفت گيري قرار مي گيرد بعد از گذشت 45 روز با چرخش عقربه، عقربه تست آبستني سبك روبروي گاو قرار مي گيرد كه اين عقربه قابليت تنظيم تا 55 الي 60 روز را نيز دارد. سپس گاو تست شده(تست مثبت) با چرخش عقربه بعد از گذشت 4 ماه از تاريخ تلقيح عقربه تست سنگين روبروي دام قرار مي گيرد و بعد از گذشت 7 ماه از تاريخ تلقيح عقربه خشك كردن گاو و تست 7 ماه نيز روبروي شماره گاو قرار مي گيرد. گاو خشك شده و بعد از گذشت 60 روز عقربه روز شمار فرا رسيدن زايمان گاو را نشان مي دهد.
نوع دوم تابلو هاي مامايي صفحه متحرك به نحوي كه در يك صفحه دايره شكل روز هاي سال تقسيم بندي شده است. و شماره گاو ها به صورت بر چسب روي اين صفحه قرار مي گيرد. روش كار مانند تابلوي قبل مي باشد با اين تفاوت كه در اين تابلو شماره گاو ها در حال چرخش است نه عقربه ها.


ثبت مشخصات توسط كامپيوتر و نرم افزار هاي تحت DOS و WINDOWS
بعد از مدتی با ورود به عصر الكترونيك و پيدايش کامپيوتر و نرم‌افزارهای مديريت گاوداری، اطلاعات گاو وارد برنامه شد. مزيت اين برنامه‌ها آمارگيری سريع و گزارشات کامل بود. در ضمن متولی اصلی برای انجام برنامه های اصلاح نژادی دولت بوده به گونه ای که اطلاعات توسط مراکز جهاد جمع آوری شده،‌ وارد کامپيوتر مي گرديد و به مراکز اصلاح نژاد فرستاده می شد.
نسل اول برنامه هاي كامپيوتر به علت پايين بودن سطح، چه از لحاظ سخت افزاري و چه از لحاظ نرم افزاري اپراتور كامپيوتر را با مشكل مواجه مي كرد به گونه ايي كه به سختي اطلاعات را وارد كامپيو تر مي كردند. ولي در حالت كلي گزارشات نسبت به تابلو هاي مامايي تا حدودي رشد كرده اما به سطح عالي و دلخواه نرسيده بود. به گونه ايي كه اساس اين برنامه ها بر روي شماره بدن گاو طراحي مي شد، يعني اگر در گله يك شماره بدن زده مي شد ديگر نمي توانست در آن برنامه شماره بدن را تكرار كرد كه اين يك معضل بسيار بزرگ به شمار مي رفت. با گذشت زمان و روي كار آمدن سخت افزار هاي سطح بالا و همچنين برنامه نويسان مجرب، برنامه هاي تحت   WINDOWSطراحي و به بازار عرضه شد. اين بر نامه هاي ثبتي قابليت ورود چند شماره بدن را داشته و پايه تفكيك دام ها را شماره ثبت آنها قرار داده بود. اين بر نامه ها به گونه ايي طراحي شده كه اپراتور يا حتي دامدار به راحتي اطلاعات را وارد كرده و اگر اشتباهي در ورود اطلاعات رخ دهد با نرم افزار هاي جانبي قابليت بر طرف كردن اشتباه وجود داشت. ولي برنامه هاي تحت DOS فاقد اين قابليت بودند همچنين در برنامه هاي تحت WINDOWS طراحي گزارش توسط دامدار به راحتي انجام پذير است، ولي در برنامه هاي تحت DOS گزارشها از قبل طراحي شده و امكان تغيير فقط به دست برنامه نويس مي باشد. يكي ديگر از محسنات برنامه هاي تحت WINDOWS نصب و انتقال بسيار ساده اطلاعات توسط وسايل جانبي مي باشد. به گونه اي كه اگر توسط دوربين ديجيتال تصور برداري صورت گيرد، اين تصوير توسط كابل USP به كامپيوتر وصل و اطلاعات به برنامه انتقال داده مي شود. اين در صورتي است كه برنامه هاي تحت DOS هيچ گونه تصويري را قبول نمي كنند. يكي ديگر از وسايل جانبي كامپيوتر، كامپيوتر هاي جيبي ( Pocket PC ) هستند كه در هنگام ركورد گيري از آنها استفاده مي شود. اين دستگاه ها قابليت ثبت ركورد ها را دارا بوده به گونه ايي كه از ورود يك شماره گاو، با دو ركورد جلوگيري مي كند. همچنين از ورود اعداد غير منطقي جلو گيري مي كند يا به اپراتور اخطار مي دهد.


روش‌های ثبت مشخصات نوین
بعد از ورود برنامه‌های کامپيوتری و دستگاه‌های جانبی تحول شگرفی در ثبت مشخصات ايجاد شد.
در گذشته براي ثبت عكس گوساله در كارت آن، با استفاده از فرم هاي مخصوص لكه هاي روي بدن گوساله‌ها تازه متولد لكه برداري و ثبت می‌ گشت. در هنگام لكه ‌برداری معمولاً گوساله‌هايی که لکه‌های زياد و پراکنده داشتند اسکيج آنها از دقت بسيار کمی برخوردار می‌شد. اما در فناوری جديد با استفاده از دوربين ديجيتال از سه جهت سر، سمت چپ و سمت راست گوساله عکس‌ برداری شده، سپس توسط سيم رابط به کامپيوتر وصل و عکس دام وارد برنامه مي شود. در برنامه آيكن شناسنامه باز گشته، عکس جايگزين شده اطلاعات وارد مي شود و سپس يک پرينت از آن گرفته مي شود مزيت اين دوربين‌ها دقت و سرعت بالا می‌باشد.
در همين راستا گروه مميزي ، آموزشي ، مشاوره اي و مديريتي تاندگيل افتخار دارد بعنوان بزرگترين مركز ارائه دهنده خدمات نوين ثبت مشخصات و ركورد گيري واحد هاي دامداري صنعتي شيري  با كليه امكانات و تجهيزات زير نظر سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان و مركز اصلاح نژاد دام كشور  فعاليت نمايد .

 
 
معرفی شرکت | صفحه اصلي | منشور اخلاقي سازمان